Avís legal i política de privacitat

Informació general de la seu electrònica o lloc web BOMAR.AD

BOMAR.AD (http://www.BOMAR.AD) amb domicili a Av. de la Bartra, S/N d'Encamp. Mitjançant el domini BOMAR.AD, l'empresa gestiona el seu portal web, sense perjudici que puntualment o de manera permanent hi pugui haver altres adreces electròniques que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant el lloc web BOMAR.AD.

Accés dels usuaris

L'accés i/o ús dels portals de BOMAR.AD atribueix la condició d'usuari i implica l'acceptació de les condicions d'accés i ús que consten en aquest avís legal, així com la política de privacitat i dades personals. Les citades condicions seran d'aplicació independentment de les condicions generals de contractació i de comerç electrònic que resultin d'aplicació en les funcionalitats que ofereix el portal. L'usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada al portal BOMAR.AD sota criteris de bona fe.

L'accés inicial al portal és gratuït. Tanmateix, hi poden haver funcionalitats o serveis subjectes al pagament d'un preu en les condicions que en cada cas s'estableixen.

En cas que per utilitzar determinades funcions o serveis sigui necessari que l'usuari es registri, aquest registre s'efectuarà mitjançant formularis de dades i amb subjecció a les prevencions de la legislació de protecció de dades personals que es descriuen en aquest avís legal.

Per utilitzar el portal els menors d'edat hauran de disposar del permís dels pares, mares o representants legals, que en seran responsables.

Protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial

Són titularitat de BOMAR.AD els drets de propietat intel·lectual i industrial del portal BOMAR.AD, que inclou els continguts i elements gràfics, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i altres elements que formen part del lloc web. Per tant, correspon en exclusiva a BOMAR.AD l'exercici, en exclusiva, dels drets d'explotació en qualsevol forma i, en concret, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Qualsevol ús o reproducció que els usuaris facin d'aquests continguts, o d'altres que s'hi puguin incloure en el futur, s'han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de propietat intel·lectual, recollits al Capítol II de la Llei sobre drets d’Autor i drets veïns aprovada pel M.I. Govern d’Andorra i en qualsevol cas amb l'autorització de BOMAR.AD.

Reserva de drets: BOMAR.AD explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte al conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual i industrial. BOMAR.AD s'oposa expressament a la utilització de qualsevol dels continguts de les publicacions de BOMAR.AD en qualsevol format, amb la finalitat de fer ressenyes o revistes de premsa amb finalitat comercial, sense la prèvia autorització expressa de BOMAR.AD

Aquest avís legal no suposa cap cessió de drets a favor de l'usuari en relació a cap dels elements integrants de la web o dels seus continguts.

No s’autoritza en cap cas:

     ·   La presentació d'una pàgina del portal Ara.cat o qualsevol contingut d'aquesta pàgina en una finestra que no pertany a BOMAR.AD per mitjà de qualsevol tècnica o procediment incloent-hi framing, inline linking, etc.

     ·   Una extracció d'elements del lloc web que causi perjudici a BOMAR.AD conforme a les disposicions vigents.

     ·   L'ús comercial dels continguts del lloc web BOMAR.AD.

     ·   L'ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de BOMAR.AD, sense el coneixement i l'autorització corresponent de l'empresa.

     ·   L'ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l'ordre públic.

     ·   Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il·legal o que atempti contra els drets humans.

     ·   Provocar danys en els sistemes físics i lògics de BOMAR.AD, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys anteriorment esmentats.

     ·   Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

     ·   L'usuari podrà visualitzar els continguts d'aquest portal, copiar-los, imprimir-los en el seu ordinador o qualsevol altre suport només per al seu ús personal i privat.

Protecció de dades de caràcter personal

A) Dades recollides a través de formularis

En el cas que faciliteu les vostres dades personals a través del portal Ara.cat, el seu tractament se sotmet a les previsions de la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la resta de normativa aplicable. Les dades es tractaran per a les finalitats indicades en els avisos corresponents i s'incorporaran en un fitxer de dades personals. Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per BOMAR, en els termes i les condicions previstes en el títol III de la LOPD, us podeu adreçar a info@bomar.ad, o a l'adreça de BOMAR.AD que consta al principi d'aquest avís legal.

BOMAR.AD no utilitza galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries de la seu electrònica. L'ús d'aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informació tècnica per facilitar a les persones usuàries l'accessibilitat i l'exploració segura i eficient de la seu electrònica de BOMAR.AD o per a mesures i dades d'audiències anònimes.

Responsabilitat en relació amb els continguts

BOMAR.AD es reserva el dret de modificar els continguts de la web i d'eliminar-los, així com també de limitar o impedir l'accés a la web, ja sigui temporalment o definitivament, sense notificació prèvia.
BOMAR.AD no es fa responsable de l'accés tècnic, la informació o els continguts d'altres pàgines web a les quals remet o amb les quals es pugui enllaçar des del portal BOMAR.AD.
BOMAR.AD no s'identifica necessàriament amb les opinions expressades pels seus col·laboradors.

Dret d'exclusió

BOMAR es reserva el dret de denegar o retirar l'accés als seus llocs web i/o els serveis oferts sense necessitat d'avís previ, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals.

Generalitats

BOMAR perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda dels seus llocs web i exercirà totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.

BOMAR.AD no pot garantir que el portal i el servidor estiguin lliures de virus, per la qual cosa no es fa responsable dels danys o perjudicis que es puguin causar per aquestes anomalies o qualsevol altra d'índole tècnica.

Modificació de les presents condicions i durada

BOMAR.AD podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades i seran degudament publicades com apareixen aquí. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre BOMAR.AD i els usuaris es regirà per la normativa andorrana vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als tribunals d'Andorra.